α-羟基异丁腈 β-D-吡喃葡萄糖苷

α-羟基异丁腈 β-D-吡喃葡萄糖苷

≥97% (HPLC)

有货

α-羟基异丁腈 β-D-吡喃葡萄糖苷

CAS编号 554-35-8 | 品牌:Jinpan
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucopyranoside

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • 分子式 C₁₀H₁₇NO₆
  • 分子量247.25
  • Beilstein号 19237
  • MDL号 MFCD00036209
  • PubChem编号 11128

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
H464335-50mg 50mg 期货 α-羟基异丁腈 β-D-吡喃葡萄糖苷  

基本信息

产品名称 α-羟基异丁腈 β-D-吡喃葡萄糖苷
英文名称 α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucopyranoside
英文别名 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methylpropionitrile, Linamarin, α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucose
规格或纯度 ≥97% (HPLC)
运输条件 冰袋运输
生化机理 木薯、利马豆、亚麻等植物的叶子和根中都含有的一种氰甙亚麻酸。蒙花苷及其甲基化的亲缘香豆素在人体肠道内酶和肠道菌群的作用下,可分解为有毒的氰化氢

一般描述

应用

亚麻苦甙是一种氰基葡萄糖底物,与 β-葡糖苷酶、亚麻苦苷酶一起使用,在体内生成氰化物,作为潜在的抗癌策略。

Description

Linamarin, a cyanogenic glucose substrate, is used together with β-glucosidase, linamarase, to produce cyanidein vivoas a potential anticancer strategy.

相关属性

CAS编号 554-35-8
比旋光度 α20/D -25.5°±1.5°, c = 1 in water
折光率 n20D1.55 (Predicted)
熔点 142-143° C
沸点 ~473.3° C at 760 mmHg (Predicted)
储存温度 2-8°C储存
RTECS TZ4850000
MDL号 MFCD00036209
分子量 247.25
分子式 C₁₀H₁₇NO₆
品牌 Jinpan
Smiles CC(C)(C#N)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O
PubChem CID 11128