D-肌醇-3,4,5,6-四磷酸钠(钠盐)

D-肌醇-3,4,5,6-四磷酸钠(钠盐)

参与信号转导的肌醇寡磷酸异构体
规格或纯度: ≥98%

  • 分子式: C6H12O18P4・4Na
  • 分子量: 588

有货

D-肌醇-3,4,5,6-四磷酸钠(钠盐)

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
D380036-100μg 100μg 期货 D-肌醇-3,4,5,6-四磷酸钠(钠盐)

D380036-500μg 500μg 期货 D-肌醇-3,4,5,6-四磷酸钠(钠盐)

查看相关系列

D-肌醇